Uppdateringar


Automatiska uppdateringar

När en ny version finns att ladda ner / installera så tänds ett meddelande i BYGGsamordnaren som informerar om detta. I servermiljö så är meddelandet mest till för att informera användare/driftpersonal om att det finns ny version att installera och bör så göras vid första bästa service-fönster. För användare som kör på enskild PC är det bara att klicka på meddelandet och följa instruktionerna. Vissa versioner släpps som “ej automatisk uppdatering” och kan laddas ner från denna sida och är frivilliga att installera.

Uppdateringslogg

 

Länk till uppdateringsfil 2023-10-13

Det som är ändrat i denna version är framförallt att arbetsplatsbiblioteket och mallarna är uppdaterade.

Förbättringar / nya funktioner

 • BS-1581 Går ej att skriva kommentar i avstämning om grupperad på Resursbenämning och/eller Leverantör
 • BS-1597 Felsvar vid import till Budget från Excel med Läge, Aktivitet, Konto
 • BS-1604 Fakturaadress på projektmedlem sparas inte när man väljer Lägg till
 • BS-1605 MAP Kalkyl har bytt till nytt Access-format på sina kalkylfiler
 • BS-1609 Går inte att radera första standardbilagan, när man väljer mailsignatur
 • BS-1614 Ta bort klockslag under Garantibesiktning
 • BS-1615 Dokumentkod Resurs går ej att använda i Inventarieregistret

 

Länk till uppdateringsfil 2023-03-27

Förbättringar / nya funktioner

 • BS-1593 Alla summor o mängder blir 0 vid inläsning av Bidcon-filer
 • BS-1579 RTF-filer som sparas som DOC får felmeddelande. (Ex skapa offert från kalkylen och skyddsrondsprotokoll)
 • BS-1578 BUG. Intäkter från raderade avvikelser kommer med i ekonomiöversikten
 • BS-1569 Timmar per resurs i informationsrutan i Tidplanen
 • BS-1525 Varning vid kopiering av kostnad till en ÄTA om kostnaden redan är länkad till en ÄTA
 • BS-1494 Noteringar på resp kostnadspost/tid är synlig i Avstämningsposten i Avstämningen
 • BS-1319 Logga när någon raderar dagboksblad + visning av den loggen
 • BS-1510: Sammanställningen av lönearterna (totalerna) i Tidföringen har justerats för att ge bättre läsbarhet om man har långa namn på lönearten

 

Länk till uppdateringsfil 2023-02-07

Förbättringar / nya funktioner

 • BS-1510: Sammanställningen av lönearterna (totalerna) i Tidföringen har justerats för att ge bättre läsbarhet om man har långa namn på lönearten
 • BS-1535: Dialogen för att hämta Lyft till Fakturaunderlagsmodulen går ej att ändra storlek på
 • BS-1559: Kontroll av om Outlook finns installerat fungerade inte i alla lägen
 • BS-1566: Komma åt export till Next via funktion inne i Byggsam.exe
 • BS-1567: Möjlighet att radera flervalsgrupper i Webtid
 • BS-1570: Felaktig tooltip för SSO i användarhanteringen är ändrad
 • BS-1574: Löneartsregister tog lång tid att öppna om man har många projekt och lönearter

Länk till uppdateringsfil 2022-11-22

Förbättringar / nya funktioner

 • BS-1494 Noteringar i Avstämningen
 • BS-1528 Justerade prognoslayouter med den nya funktionen med noteringar
 • BS-1526 Fler fält i export av och fler kolumner i översikten av Inventarier
 • BS-1547 Inte kopiera “gråa” värden i kalkylen, till klippbordet. (Automatuträknade värden kopieras inte, vilket gör det enklare när värdena klistras in.)
 • BS-1505 Ja/Nej fråga vid borttag av prognos
 • BS-1504 Urval på projekt skapat datumfältet i projekthanteringen
 • BS-1495 Komplettera rubrik / info i avvikelsen så att procenttecken syns i intäktsjusteringen
 • BS-1488 Ändra storlek på Val av avvikelse och Leverantör
 • BS-1292 Single Sign On / SSO Lättare inloggning mot windowsprofil i BS
 • BS-1476 Fler uppgifter i exporten av fakturaunderlag till xml-fil
 • BS-1468 Sökning på Lev/kundnr i Företagsregistret
 • BS-1464 Förtydliga text för Lyft/-betalplan under fakturaunderlag
 • BS-1462 Justering av rubriken Pris/enhet i Tider/kostnader
 • BS-1461 Komplettera Läge i avvikelserapporten med ex. Position/Läge/Plats
 • BS-1444 Döpa om sparade prognoser (inkl att logga det)
 • BS-1443 Radera sparade prognoser (inkl att logga det)
 • BS-1442 Logga radering av kostnadsrad/tidrad/intäktsrad (ToK) till annat projekt
 • BS-1441 Logga flytt av kostnadsrad/tidrad/intäktrad (ToK) till annat projekt
 • BS-1352 Möjligt att exkludera dokument vid export av projekt till fil
 • BS-1344 Valbart om export till PAXml skall ha anställningsnr eller anställningsid
 • BS-1294 Manuellt kunna söka efter mailloggen i Outlook

Bugfixar

 • BS-1552 Ändrar inte Företagsnamn i Dagboken
 • BS-1546 Notering skrevs inte ut på avvikelsekostnaden om inte kolumnen Fakt.nr var visad
 • BS-1529 Radera prognos fungerar ej i alla lägen
 • BS-1517 Import av Wikells-kalkyl tar inte hänsyn till ej aktuella rader vid återöppning av kalkylen
 • BS-1482 Kontrollplan, Kopiera Klistra in fungerar inte
 • BS-1475 Kopiera Tok-rad till avvikelse får inte upp dialogen med hur stort belopp som skall tas med
 • BS-1471 Går inte att jämföra prognoser efter inläsning av .bsz-fil till nytt projekt
 • BS-1466 Extra projektuppgifter på serviceprojekt ej markerade som obligatoriska
 • BS-1434 Export till Excel kan generera felaktiga tecken i xml-filen som är mellanfil
 • BS-1430 “Spökleverantörer” dyker upp i fakturaunderlaget
 • BS-1401 Tillval visar menyalternativ som tillhör Inköp
 • BS-1395 Dialog Exportinställningar kommer inte ihåg senast exkluderad personal
 • BS-1355 Behörighet till ‘Export till Visma adm’ begränsas av fältlängd
 • BS-1337 Kan inte välja nyskapad Dokumentgrupp vid import av filer till BS

 

Länk till uppdateringsfil 2022-02-23

Förbättringar / nya funktioner

 • Projektresurser är tillagd som egen knapp i projekthantering
 • Export av valda personer och/eller valda lönearter till fil
 • Nästa / föregående projekt som knappar i Tok/ avvikelser mfl
 • Maila projektuppgifter direkt i ett mail (mailtext)
 • Ekonomiska inställningar i projektvyn
 • Resultat i kr på projekt
 • Lättare inställning för ‘skicka till ekonomiavdelningen’ i ett fakturaunderlag
 • Exportera Avvikelse till PDF-fil inkl bilagor i PDF
 • Kunna maila direkt från Inköp o mailet sparas i inköpet
 • Knyta avtal i Projektserier
 • Kunna lätt sätta rättigheter för en person, vilka projekt denne skall ha tillgång till (i användarhanteringen)
 • Kunna exportera alla dagboksblad som man sökt fram under sök-funktionen
 • Kunna skapa projektunika mailsignaturer för ex. inköp
 • BS-1367 Logotypen länkas inte in i RTF-filer längre, utan monteras in som jpg-objekt
 • BS-1419 Autofyll vid drag&drop av flera dokument till dokumenthanteringen
 • BS-1279 Visa logg för vem/när egenkontrollen är låst/upplåst
 • BS-1317 Kunna skapa avvikelse direkt från egenkontrollen
 • BS-1339 Logga vem/när Godkännande av Egenkontroll gjordes
 • BS-1341 Funktion för att öppna Utforskaren, för att lättare kunna dra/släppa filer till bilagor i egenkontrollen
 • BS-1347 Kunna lägga in bilagor i egenkontrollen
 • BS-1369 Beställarens namn i utskrift
 • BS-1383 När man exporterar en enskild egenkontrollmall/moment-mall, föreslå ett filnamn som motsvarar rubriken på mallen (om en sådan finns).

Bugfixar

 • BS-1307 Optimering av Användarhantering/projekträttigheter så att dialogen laddas mycket snabbare
 • BS-1310 SQL-fel i projektbehörigheter när det inte fanns några projekt som personen var behörig till
 • BS-1345 Utskriftshanteringen mha rapportmallar ger fel vid utskrift om inte regional inställningar är ‘svenska’
 • BS-1363 Finns ingen OK under anteckningar i Företagsregistret
 • BS-1365 Kontroll på vad resurstyp i Tidföring om någon klistrar in värden i Tid/Ej tid
 • BS-1366 Tusentalsavgränsare i bla utskrift av avvikelsesammanställningen via rtf-fil skapade långsam utskrift
 • BS-1368 Vid nedsparande av Dagbok i PDF så tar den inte bort den gamla PDFen utan lägger till sidor. Åtgärdat så att ev. befintlig fil ersätts med ny
 • BS-1393 Export av tider till Visma lön, ackumulerade tider vid användning av exkluderade personer/lönearter
 • BS-1404 I projektserier så fungerade inte kryssrutan för ‘WEBTID’
 • BS-1406 Meddelande om att byggsam_curver.txt inte går att öppna dök upp lite i tid o otid
 • BS-1415 Automatiskt rätta till felaktiga datum (datum som inte accepterades av SQL-server) vid migrering till SQL-server
 • BS-1423 Koden <dagensdatum;artal> mfl fylls inte i med något värde i DOCX-mallar o XLSX-mallar
 • Urvalsdialogen för projekt uppdaterar inte globala urvalslistan för projekt
 • Slå ihop bilaga med avvikelse startar Excel
 • Avvikelser – Alla nettopriser visas ej vid “Visa Alla nettokostnader”
 • Kan inte ändra i statusfältet för dokument
 • Kopiera projekt till fil missar vissa tabeller
 • Alla inköp visas om man klickar i avstämningen på en rad som INTE är konterad alls
 • Kolumnen Prelbokad (Prel) är spärrat för att man inte själv skall kunna kryssa i den
 • Intäktsjusteringen i avvikelsen hänger inte med i resultatuträkningen i avvikelserapporten
 • Ändra rubrik på tidplan
 • För många personer dök upp i listan med Besked erhållet av i avvikelserapporten
 • Komplettera feldialog från TX vid utskrift om man kör UTF8 och inte ANSI för ej unicodekompatibla applikationer
 • Ändring av namn på projekt/projektnr kunde få BYGGsamordnaren att skapa ny projektmapp på hårddisken
 • “Visa info”-dialogen för dokument sparar med absolut sökväg

Ärenden med BS-XXXX-numrering har hanterats i vårt system (Jira) för önskemål om utvecklingspunkter och bug-hantering mm

 

Version 2021-10-29 Kandidat till att släppas som automatisk uppdatering

Länk till uppdateringsfil 2021-10-29

 • Export av tider till Visma lön (via tlu-fil) avrundas nu till 2 decimalers noggrannhet efter att Visma lön har byggt om sina importrutiner
 • Bilder som saknar rubrik (som läggs in under Dokument/foton -> Foton) kommer att få sitt filnamn visat istället
 • Fix av bug med Visa info i dokumenthanteringen skapade kopia på filen
 • Fix av bug att inte Makulerat dokument kunde “avmakuleras”
 • Fix av bug vid kopiering av Inköp (när man körde SQL-server)

 

Version 2021-06-21   (skall släppas som automatisk uppdatering)
 • Uppdatering av säkerhetshantering av Outlook (SecurityManager). Förhindrar att säkerhetsmeddelanden kommer upp vid epost-meddelanden från BYGGsamordnaren
 • Kontrollpanelen (ny funktion, lite fortfarande i test-fasen) har fått funktioner för att skriva ut, nya hjälptexter och ett antal mallar/exempel på egenkontroller.
  (Får att få tillgång till denna funktion: Välj menyn Inställningar / Användarhantering / Funktioner -> Aktivera kontrollplanen)
 • Kopiera ut dokument från BS med bibehållen katalogstruktur
 • Förbättrat export av dokument i PDF-format. Bibehållen struktur på filerna
 • Kunna markera flera rader på en gång och radera i kalkylen
 • Stäng i inköpet, så vill man komma tillbaka till Avstämningen, om det var därifrån man “kom ifrån”
 • Loggning sker av ändring, radering och import av lönearter
 • Detaljrader i avstämningsdetaljer /inköp  (tooltipen) listas upp i omvänd ordning
 • Sök levfaktura visar även andra projekt än de man har rättighet till om omvänd projekträttighet är satt på personen (inte generellt)
 • Lägg in förklaring på Nettpris/Nettokostnad att det är ditt självkostnadspris
 • Klistra in via Ctrl + v i listan med bifogade filer till ett mail (i signaturdialogen)
 • Inte sätta adm eller Se allt som default om lösenordspolicy är påslaget
 • Ny användare  inte “adm” om omvända projekträttigheter tillämpas
 • Ny användare och lämna tomt -> Ange inloggningsnamn
 • Mailsignaturer läses in både ANSI, UTF-8 o UNICODE
 • Spökrader som dyker upp i resurssammanställningen i kalkylen, men inte finns i själva kalkylen
 • Visa faktura, kunde skapa PDF-fil på skrivbordet som inte togs bort
 • Automatisk visning av dolda kolumner i webtid-dialogen
 • Tagit bort inställningen   Samma projektnr används i både ekonomisystem som i BYGGsamordnaren
 • SQL-fel (Connection is busy with results for another hstmt) i Uppgifter för eget företag
 • Lägesbenämning och aktivitetsbenämning kunde bli fel / Vid val av det sista läget i tok,så tar den benämning från läge 1
 • Kunna ange Resurnr som rubrik vid import av timmar
 • Förtydligande i WEBtid-dialogen hur många licenser som finns i systemet
 • Urvalsknappar doldes i ekonomiöversikten om man gjorde urval så att inga projekt listades
 • Koden <urval> i tidföringsutskrift kom aldrig med
 • Anställningsnr kom inte med på utskriften från Tidföringen
 • Förtydligat tooltip i Tider/kostnader, resultatuträkningen
 • Förbättrade filnamn på avvikelsesammanställningar som skickas via mail
 • Export av pristista till excel
 • Export av prislistor till txt alt excel tar med innehållet i rabattbrev
 • Export av Avstämning / Debiteringsunderlag till Excel
 • Export av Tidföring till Excel tog med Pers.ID istället för Anst.nr som rubriken i Excelfilen är döpt till
 • Export till XML-fil i användarhanteringen lästes inte in till listan korrekt
 • Kolumnbredd i inköp (anbudsutvärdering) sparas inte vid klick Nästa / Föregående inköp
 • Ändrat så att alla sparade prognoser kommer upp i valrutan för Avstämning / Översikt
 • Miljöronden (Kontroll o provning) är kompletterad med kryssrutor och omgjord till DOCX
 • Postnr o ort blir förväxlade i leveransadress vid överföring till Visma adm
 • Höj slutkostnad och Budgetförstärkning blir automatiskt valt vid inläsning av kostnad/tid till en äta/avvikelse
Version 2020-06-29   (skall släppas som automatisk uppdatering)
 • Export av företagsregister till txt fil eller excel fungerar korrekt
 • HighDPI-justering WEBtid-dialogen
 • Koden <dokumentgrupp;1 Kontrakt> fungerar att styra dokumentgruppen
 • Förhindra att semikolon används som del av sökvägen till projekt
 • Varning till användaren att informera WEBtidanvändare att logga in med nytt ID när person-ID ändrats i personalregistret
 • HighDPI inställningar i partneringuppgifter
 • E-post till företaget och produktkategori splittras vid import till företagsregistret
 • Kontrolldatum i leverantörsbedömningen initieras korrekt

Version 2020-04-30   (ej släppt som automatisk uppdatering)
 • Fixat bug med att A-prislista  inte startar
Version 2020-04-24   (ej släppt som automatisk uppdatering)
 • Ny färgsättning/iconer
 • Ny tidrapport utan priser
 • Export av tid från / till i Tidföring  export till excel
 • Kompletterat Entreprenadkontrakt med fler dokumentkoder
 • Kunna välja att skicka mail till ingen mottagare när man får upp val av mottagare från projektorganisationen
 • Kunna se senaste inloggningstid för personen i WEBtid-inställningar / personalregistret
 • Dubbelklick för OK att välja ny serie i skapa serieprojekt
 • Justering i ekonomibedömningen och lagt till kolumnen Byggslut
 • Fixat så att om man får dubbla dagboksblad med samma datum, så kommer de upp i listan
 • Styrt upp att inte projektnr kan vara blanksteg, starta eller sluta på blanksteg
 • Export av FU till xml-fil buggade om projektnr innehåller tecken som inte accepteras av filsystemet
 • Kunna sätta Tidsförlängning till standardvärde vid ny extern avvikelse
 • Lagt till avdelning på personen i personalstatistik för lättare sortering
 • Urval på löneart i import av timmar till fakturaunderlag
 • BYGGsamordnaren orsakade programkörningsfel i inköp vid radering/tillägg av anbudslämnare
 • Slå samman budgetrader tog väldigt lång tid och skapade massa tomrader
 • Storlekförändring av dialog för att hantera sammanslagna budgetrader
 • Ändrat rubrik i avstämningen från Beskrivning till Benämning för att återspegla exakt vad det heter i Budgeten
 • Låsning + upplåsning av budget loggas
 • Kunna sätta rättighet att lägga till kontakter även om företagsregistret är låst
 • Sökrutor för urval på kategorier i företagsregistret
 • Lagt till Upprättad av i avvikelselistan
 • Vid vinst jämfört med kostnader blir resultatet konstigt om kostnader är minus.
 • Satt scrollstopp på projektnr-kolumnen i projektlistan
 • Ställa säkerhetsfråga vid radering av >= 2 inköp
 • Logga radering av inköp
 • Visa i Händelser VEM som har raderat projekt
 • Kolumn med BÅK saknades i Avstämning / egna inställningar
 • Bättre felmeddelande när vi inte hittar msg-filen som skall spara i mailloggen på ätan