Ledningssystem Kvalitet Miljö


Syftet med kvalitetssystem är att tjäna mer pengar

För att tjäna pengar krävs en hel del systematiskt arbete, det arbetet underlättar BYGGsamordnaren dramatiskt. Alla delar i BYGGsamordnaren är designade med tankar på kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AB 04. Än viktigare, BYGGsamordnaren stödjer dessutom ett effektivt arbete med allt annat som måste hanteras i ett projekt.

Vilka ledningssystem fungerar ?

Egendesignade kvalitetssystem, som BKMA (f.d. POVEL och BF9K) fungerar alldeles utmärkt tillsammans med BYGGsamordnaren. Certifierade, ej certifierade, med ambitionen att certifiera sig, eller att aldrig certifiera sig. Vi har kunder i alla läger.

”Ofta utgör utfallet från en process insatsen i nästa process”

Rubriken är ett citat från ISO 9001:2008 och stämmer väl med våra tankar om hur ett bra projekthanteringssystem skall fungera. Att hantera processen med att ständigt förbättra sitt kvalitetssystem är inte helt enkel. När man tagit fram ett kvalitetssystem så gäller det att använda det. Alla checklistor skall, för att bli styrande dokument, fyllas i med projektuppgifter, datum, ort, upprättare närhelst de används, de skall identitetsmärkas, och sparas så att andra hittar dem. Närhelst avvikelser uppträder skall dessa dokumenteras på ett sätt som medger rapporter till beställare, arbetschefer, kvalitetsrevisorer etc.
Ekonomin skall vara med, kvalitetsbristkostnaden skall kunna tas fram, för alla avvikelser eller bara för en viss mängd av dessa. För att systemet skall förbättras kontinuerligt gäller det att kunna analysera vad som hänt, egentligen vad som gått snett. En analys av vilka avvikelser man haft, vilka leverantörer som har varit inblandade, på vilka bygg/anläggning/installationsdelar som dessa har skett, vad det har kostat osv.

Ingen har tid

Användningen av kvalitetssystem i ett entreprenadföretag sköts av personer som INTE HAR TID och därför krävs kraftfulla verktyg.

BYGGsamordnaren upprättar dokument i projekt och gör dem objektspecifika, fyller i datum, upprättare, projektuppgifter, serienummer, sparar på hårddisk, uppdaterar projektdatabasen etc. Avvikelser (både interna och externa) hanteras på ett sätt som gör det möjligt att båda tillfredsställa AB 04:s krav på underrättelse av beställare, kvalitetssystemets krav på ständig förbättring och att driva projekt på ett rationellt sätt. För dem som även väger in efterkalkyl som en erfarenhetsåterföring till kalkylavdelningen finns funktioner även för det.